“If you have enough book space, I don't want to talk to you”

Concerning: When lit goes pop


English version below

Bøger og litteratur er nok den naturligste, mest indgroede interesse, jeg har i min hverdag og mit liv. Og som det typisk er med emner, man fascineres af, har jeg særlige, faste kanaler til mit daglige fix på området. Jeg ynder at opdatere mig om det litterære univers ved jævnligt at gennemrode Politikens og Jyllands-Postens online kultursektioner og ved at følge bloggere, forfattere, forlag, boghandlere og biblioteker rundt om i landet og verden på diverse sociale medier. Det boglige fylder meget, men ikke alt, i min dagligdags mediebillede. Særligt i blogland får andre områder næsten ligeså stort råderum.

Folk taler om “blogland”, men jeg synes, det burde kaldes “blogverden” – selvom det klinger rimelig ringe, det kan jeg godt høre, men leg lige med. Blogverden indeholder forskellige kontinenter. Mode-kontinentet, mad-kontinentet, interiør-kontinentet, fitnesskontinentet, selvfølgelig bog-kontinentet – alle de store, I ved? Jeg  betragter mig selv som relativt integreret i bogblogger-afdelingen af blogverden, men jeg følger altså også rimelig godt med i de andre afdelinger. Og for nylig har jeg gjort mig en betragtning. Den kommer her.

Alle interesserede vil genkende de tyve mest omtalte, mest hypede, nyudkomne romaner på hylderne i boghandleren. Nogle bøger er mere i fokus end andre – nogle bøger er udvalgt til at stå på første hylde inden for døren, og dem kender vi. For folk der ikke i samme grad følger med i hvad der rører sig i bogverdenen, vil disse titler ikke nødvendigvis klinge genkendende lige umiddelbart – det giver jo fin mening. Men modebloggerne – har jeg lagt mærke til – har fundet sig et par litterære yndlinge den sidste tid. Typisk ser vi, hos modebloggerne, tips til dekorative coffee table books som holder sig til lækre billeder og temaer fra den ubarmhjertige men æstetiske modeverden, hvis det skal handle om bøger. Eksempler på bøger i genren som virkelig fik deres del af opmærksomhedskagen, da de udkom er “It” af Alexa Chung, “The Kate Moss Book” af Kate Moss og “100 Great Danes” af Bjarke Johansen og Simon Rasmussen. Men særligt tre mere fyldige titler har jeg virkelig set gå igen i et uvant miljø. Vi taler Olga Ravns “Celestine”, Maria Gerhardts “Der bor Hollywoodstjerne på vejen” og Lena Dunhams “Not that kind of girl”. Det er typisk i forbindelse med collager af farvetemaer eller non-clothes ønskelister.

Nu kommer det til at lyde som om, jeg forsøger at degradere modebloggere til analfabeter, og det er sandelig ikke intensionen. Jeg synes blot det er interessant, hvad der præger modebloggernes udvælgelse af bestemte bøger, når det nu ikke typisk er det område, de kredser omkring. Og jeg må sige, jeg tror sandelig der ligger noget afgørende i æstetik, et fuldendt helhedsindtryk og lettilgængelighed (selvom Celestine har ry for at være alt andet end lettilgængelig – I’ll know soon enough, den er next på min læseliste). Og så finder jeg det slående, at alle tre bøger (okay okay – tre er måske ikke et antal at føre overbevisende statistik over, men jeg synes, der er en pointe her) er skrevet af unge, smækre it-girls. Om ikke andet, synes jeg det er læks at falde over lidt lit, når jeg på besøg i modeblogland også.

Hvad siger I andre, er det også noget, I har tænkt over – hvilke typer bøger der dukker op i andre kategorier end deres egen og bliver trendy? Eller overanalyserer jeg totalt?


Books and literature is probably the most natural, most entrenched interest I have in my everyday life. And as it typically is with the topics that fascinate us, I have certain, set channels for my daily fix on the subject. I like to be updated on the literary universe by periodically looking through Politiken and Jyllands-Posten’s online culture section and by following bloggers, writers, publishers, bookstores and libraries around the country and the world on various social media. The bookish takes up much space, but not all, in my everyday media consumption. Particularly when it comes to blogging, other subjects have almost as much room to maneuver.

People talk about “blog land” but I think it should rather be “blog world” – although it doesn’t have the same ring to it, I hear that, but play along with me. Blog world contains different continents. The fashion-continent, food-continent, interior-continent, fitness-continent, of course, the book-continent – all the big ones, you know? I consider myself relatively integrated in the book blogging department of the blog world but also I keep up with the other departments. And recently I have noticed a thing. I’ll give it to ya.

All who are interested will recognize the twenty most talked about, most hyped, recently published novels on the shelves of bookstores. Some books are more in focus than others – some books are selected to be on the first shelf inside the door, and these we know. For people not as attentive to what is going on in the book world, these titles may not necessarily be recognized just immediately – which makes perfect sense. But fashion bloggers – I’ve noticed – has found themselves a few literary darlings lately. Typically we see among fashion bloggers, tips for decorative coffee table books that revolves around gorgeous pictures and themes from the relentless but aesthetic fashion world. Examples of books in the genre that really got their share of attention when they were released is “It” by Alexa Chung, “The Kate Moss Book” by Kate Moss and “100 Great Danes” by Bjarke Johansen and Simon Rasmussen. But especially three, more copious, titles, I have really noticed to recur in an unfamiliar environment. I’m talking abobut Olga Ravn’s “Celestine”, Maria Gerhardt’s “Der bor Hollywoodstjerner på vejen” and Lena Dunham’s “Not that kind of girl”. They typically pop up in association with collages of color themes or non-clothes wish lists.

Now it sounds like I’m trying to demote fashion bloggers to be illiterates, and that is certainly not the intension. I just find it interesting, what characterizes fashion bloggers’ selection of certain books when books are not the usual topic they centre on. And I must say, I definitely believe there is something crucial in aesthetics, a cohesive overall impression and plainness (although Celestine has a reputation for being anything but plain – I’ll know soon enough, it’s next on my reading list). And so I find it striking that all three books (okay okay – three is perhaps not a number to keep convincing statistics, but I believe there is a point here) are written by young, slender it girls. If nothing else, I find it delightful to stumble upon some lit when I visit fashion blog land too.

What do you think, have you noticed this too – certain types of books that come up in categories other than their own and become trendy? Or am I completely over-analyzing?

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

“If you have enough book space, I don't want to talk to you”